Van harte welkom bij Blue Sage!

Blue Sage is een gerenommeerd en gekende nagelstudio, wellness, schoonheidssalon, groothandel en opleidingscentrum in Houthalen, gerund door Christel Audenaerd en haar zoon Dean Driesen.

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website, webshop en de vestigingen van Blue Sage, te vinden op https://bluesage.be/.
Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en dat u deze accepteert.

1. Toegangsvoorwaarden vestigingen van Blue Sage

1.1. De cliënt behoort zich in de bevestigingen en online behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Blue Sage het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder verhaal. Brengt de cliënt schade aan andere cliënten kan een schadevergoedingen worden aangerekend.
1.2. Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten.
1.3. Huisdieren zijn niet toegelaten in de vestigingen tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van Blue Sage.
1.4. Filmen is ten strengste verboden in de complexe van Blue Sage tenzij in overeenkomst met Blue Sage.

2. Gebruik maken van diensten en services door Blue Sage

2.1. Opdrachten tot behandelingen bij Blue Sage worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en Blue Sage overeengekomen is.
2.2. Blue Sage verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren. De behandeling betreft een inspanningsverbintenis naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2.3. De klant verbindt zich voor de behandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor de behandelingen worden duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst op de locatie van Blue Sage website. Deze tarievenlijst is de enige tarievenlijst die Blue Sage verbindt.
2.4.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of ter plaatse aan Blue Sage melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Blue Sage 50% van de vaste, normale prijs, van de afgesproken behandeling aan de cliënt aan rekenen, met een minimum van 20 euro (tenzij de prijs van de behandeling lager is, in welk geval de volledige prijs wordt aangerekend). Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komt, mag Blue Sage de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Als Blue Sage niet kan beginnen op de afgesproken tijd door het behandelen van een andere klant dient Blue Sage de nodige aandacht te geven tot de behandeling succesvol is afgerond. Vervolgens zal Blue Sage zijn dienstverleners zo snel mogelijk beginnen aan de tussen u en Blue Sage overeengekomen afspraak zonder tijd opzettelijk in te korten.
2.4.2 Bij opleiding en/of workshops is de klant verplicht een minimum voorschot van één tweede (1/2) of één derde (1/3) van het volledige lesgeld in orde te maken. Indien het volledige lesgeld van toepassing is, heeft de klant recht op 10% korting op het volledige bedrag van de gekozen workshop(s) en/of opleiding(en). Na bevestiging van de opleiding (het storten van een voorschot of het volledige lesgeld) is er geen mogelijkheid om het bedrag terug te storten. Indien de klant minimum drie weken voor de start van de lessen de opleiding afzegt krijgt de klant een tegoed van de waarde van de opleiding(en) of workshop(s) die de klant op een latere datum kan gebruiken voor een nieuwe afspraak voor de dan gekozen opleiding(en) of workshop(s). Het tegoed kan dus enkel besteed worden aan opleidingen en workshops. Indien de klant de 3 weken niet respecteert en de opleiding(en) of workshop(s) afzegt, is het voorshot of het lesgeld kwijt, ook wegens ziekte. Blue Sage heeft dan mogelijke plaatsen voor andere personen gemist waardoor dit leidt aan verlies. Indien de klant ziek is en hierdoor de lessen onmogelijk kan bijwonen, wordt de les verplaatst zonder extra kosten. Dan zal Blue Sage ervoor zorgen dat de gemiste les zo snel mogelijk wordt ingehaald. Lessen verplaatsen wegens ziekte kan maximaal 1 keer kosteloos verplaatst worden. Hierna wordt er 100 euro voor elke gemiste les in rekening gebracht. Dit betaald de klant vooraleer de volgende les begint, anders gaat de les niet door. De cliënt moet ervoor zorgen dat het volledige lesgeld voor de dag van de eerste les van de gekozen opleiding volledig betaald is, tenzij anders vermeld op mail of op de website. Indien het betalingstermijn verstreken is dient Blue Sage 2% administratiekosten per dag op het totaalbedrag van de gekozen opleiding aanrekenen aan de cliënt. De cliënt kan wel voor uitstel vragen van betaling van maximum 1 maand, geteld vanaf de laatste dag van het betalingstermijn, dit moet de cliënt voor het betalingstermijn melden per e-mail aan Blue Sage via info@bluesage.be. Uitstel van betaling is niet meer mogelijk na het overschrijden van het betalingstermijn. Blue Sage dient de cliënt steeds een herinneringsmail te sturen voor het einde van het betalingstermijn bij de eerst afgesproken lesdatums, anders kan de cliënt wel nog voor uitstel vragen van maximum 1 maand. De datum van een verplaatste les wordt niet gezien als binnen het termijn van de betalingen. De betalingsherinnering, wordt zoals eerder vernoemd, verzonden voor de eerst afgesproken datums van de opleidingen en is dit termijn van tel.
2.5. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product dan wel een klacht inzake, sensu lato, de werking van Blue Sage, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Blue Sage met een opgave van de redenen van de klacht. Indien de klacht naar het oordeel van Blue Sage gegrond is, wordt de behandeling opnieuw en kosteloos uitgevoerd bij de klant die de klacht ingediend heeft. Terugbetalingen worden niet toegestaan.
Indien Blue Sage en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechterlijke macht of een onafhankelijke mediator. De klant aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele actie sensu lato van welke aard – inclusief maar niet gelimiteerd tot: rechtszaken, ruchtbaarheid in welke vorm dan ook ten aanzien van derden,… – met betrekking tot de behandeling en/of klacht te nemen tenzij een klacht volgens dit artikel aan Blue Sage gemeld binnen de vervaltermijn alsook de beoordeling van de klacht door Blue Sage werd verkregen.

3. U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Blue Sage hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud:
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Websites en bedrijven met contractuele toestemming;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online directory’s kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com-communitysites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online-gidsen;
 • internetportalen;
 • accountants-, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen lijken op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Blue Sage; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.
Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Blue Sage, info@bluesage.be. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo van Blue Sage of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

4. Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:
Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.
Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website, webshop en vestigingen en het gebruik van deze vooraf benoemde domeinen uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden vermeld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
Blue Sage website, webshop en vestigingen is niet aansprakelijk voor schade aan de gebruiker zoals mentale-reacties, allergische reacties, verwondingen in de vestigingen, etc. … tenzij Blue Sage website, webshop en vestigingen in het bezet was, en ook op de hoogte was van deze informatie, zoals allergieën, diabetes, hernia’s, etc. … Blue Sage dient deze nuttige informatie elke keer te weten bij elke nieuwe afspraak als de gebruiker behandeld of bediend wilt worden. Dit kan ter plaatse vermeld worden of per e-mail bij het maken van een afspraak. Telefonisch is niet geldig. Zo is Blue Sage zeker dat ze veiligheid kunnen bieden aan al hun klanten en verschillende personeelsleden en collega’s. Blue Sage biedt een heel assortiment aan dat grondig is uitgezocht om de beste resultaten te bekomen op de meest gezonde en effectieve manier. Hiermee biedt Blue Sage zoveel mogelijke natuurlijke en antiallergische producten aan. Voor andere en onbekende reacties is Blue Sage niet aansprakelijk. Blue Sage staat dan graag klaar om het nodige te doen om de gebruiker in een zo veilige mogelijke omgeving te brengen.

5. Schadeloosstelling

5.1. Blue Sage heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
5.2. Schending van de artikelen, alle punten van artikel 2, 4, en punt 6 geven het recht aan Blue Sage om een schadevergoeding te eisen van cliënt van 10x de waarde van de betreffende behandeling, met een minimum van 200 EUR. In geval van schending van artikel 5.4 aanvaardt de cliënt tevens dat elke actie genomen in schending van de bepalingen van artikel 5.4 zal worden teruggedraaid door cliënt.

6. Cadeaubonnen / Vouchers / Kortingscodes

Cadeaubonnen van Blue Sage vestiging zijn 1 jaar geldig, deze worden niet in geld terug gegeven.
Andere cadeaubonnen of kortingscode hebben hun eigen unieke vervaldatum. Als enige cadeaubonnen verstreken zijn van geldigheid heeft Blue Sage het recht om deze in te trekken.
Voor personen die een fysieke afspraak moeten maken met een cadeaubon of kortingscode biedt
Blue Sage de soepelheid om te reserveren in deze tijd, maar de afspraak mag gerust 2 maanden na de vervaldatum liggen.
Vouchers en andere kortingscodes hebben hun eigen voorwaarden en geldigheid.
Hiermee gelden de regels van deze bonnen. Vouchers van partners en/of kortingscodes worden volledig ingetrokken als deze voorwaarden niet worden nageleefd.

Ook voor de vouchers van Blue Sage zelf gelden de voorwaarden die op de voucher van Blue Sage worden vermeld. Of zoals vernoemd bij de productbeschrijving op de pagina waar de voucher/bon/wellnessdeal wordt verkocht.

7. Retour

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van boete & zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient de producten op eigen risico en kosten, bij voorkeur in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, te retourneren.

Wilt u afzien van uw aankoop? Doe dat dan binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de levering van uw bestelling. Meld Blue Sage schriftelijk dat u wilt afzien van uw aankoop. Per e-mail, in een aangetekende zending of met een herroepingsformulier, dat u hier kan downloaden.

terug te zenden naar:
Blue Sage
Dorpsstraat 20/2
3530 Houthalen-Helchteren
België

8. Voorraad

In principe is een artikel dat niet meer leverbaar is, ook niet beschikbaar in de webshop. Hier moet het nodige voorbehoud gemaakt worden voor fouten in het voorraadprogramma. We vragen u daarvoor begrip te hebben. De bestellingen via de webwinkel worden constant bijgewerkt. Indien een artikel onverhoopt niet meer beschikbaar is, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Uw betaling wordt uiterst binnen de 15 werkdagen terugbetaald, zonder kosten voor u.

9. Bestellingen

Bij bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de aankoop van de geselecteerde producten. Na bestelling wordt uw aankoop zo spoedig mogelijk behandeld. Blue Sage behoudt zich het recht om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of klanten te weigeren of een bestelling onvolledig te leveren. Voor niet-geleverde producten zal u als klant hierover een e-mail ontvangen van Blue Sage. Teveel betaalde producten worden desgevallend terugbetaald. Wij zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De productinformatie, de prijs en de orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Bij het plaatsen van de bestelling deelt de koper zijn naam, adresgegevens en betaalinformatie mee. De koper garandeert dat deze door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn.

10. Leveringen

De levering geschiedt op de door de koper aangeduide adres. Blue Sage levert uw pakket binnen 3 werkdagen in de Benelux, steeds na ontvangst van betaling. De vermelde leveringstermijn is louter indicatief en dus geenszins bindend in hoofde van Blue Sage.
Een foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten. De verzendingskosten worden steeds afzonderlijk vermeld. Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor bestellingen vanaf 100€ in België, Luxemburg, Nederland en Duitsland. Blue Sage heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

11. Betaling

Blue Sage biedt verschillende betaalmogelijkheden aan. De bestelling wordt slechts geleverd wanneer de betaling volledig werd voldaan.
Uw bestelling zal behandeld worden van zodra uw order verwerkt is. Indien u de producten komt afhalen in onze winkel is het mogelijk om cash of met uw bankkaart te betalen.

12. Prijzen

Alle prijzen die vermeld staan in de webshop en in de website staan zijn in euro, inclusief btw, exclusief verzendingskosten. Prijzen kunnen te allen tijde, zonder aankondiging worden aangepast. Blue Sage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten of andere fouten waardoor de prijs verkeerdelijk wordt weergegeven.

13. Afronding

De artikelen 1 tot en met 12 vermelden de voorwaarden die gelden voor iedere aanbieding, behandeling, transactie, actie en/of handeling tussen Blue Sage en de cliënt alsmede elke actie vanwege de cliënt ten opzichte van Blue Sage en regelen tevens de voorwaarden inzake de toegang tot de nagelstudio, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door gebruik te maken van enige dienst van Blue Sage en/of door contactname met Blue Sage wordt uitdrukkelijk door u erkent dat u met deze voorwaarden zal naleven.
De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen Blue Sage en uzelf. Alle geschillen omtrent de dienstverlening sensu lato alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.